An illustration of powdery mildew showing the ascus containig eight ascospores.

Powdery Mildew Ascus Containing Eight Ascospores

An illustration of powdery mildew showing the ascus containig eight ascospores.