An illustration of dovetail tenon.

Dovetail Tenon

An illustration of dovetail tenon.