"Ladle, <em>Kyathos</em>." &mdash; The Delphian Society, 1913

Kyathos

"Ladle, Kyathos." — The Delphian Society, 1913