The mina, or Acridotheres tristis.

Mina

The mina, or Acridotheres tristis.