"The dovetail saw or tenon saw." — Encyclopedia Britannica, 1893

Dovetail Saw

"The dovetail saw or tenon saw." — Encyclopedia Britannica, 1893

An illustration of mortice and tenon.

Mortice and Tenon

An illustration of mortice and tenon.