Diagram of the Wright biplane.

Wright biplane

Diagram of the Wright biplane.