133 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

133 Degrees Fahrenheit