154 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

154 Degrees Fahrenheit