159 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

159 Degrees Fahrenheit