162 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

162 Degrees Fahrenheit