169 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

169 Degrees Fahrenheit