178 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

178 Degrees Fahrenheit