189 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

189 Degrees Fahrenheit