194 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

194 Degrees Fahrenheit