208 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

208 Degrees Fahrenheit