224 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

224 Degrees Fahrenheit