228 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

228 Degrees Fahrenheit