244 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

244 Degrees Fahrenheit