"Go to the ant, thou sluggard." -KJV, Proverbs 6:6

Proverbial Rebus

"Go to the ant, thou sluggard." -KJV, Proverbs 6:6