"Edriophthalma: 1, Caprella phasma; 2, Cyamus Balaenarius." — Chambers' Encyclopedia, 1875

Edriophthalma

"Edriophthalma: 1, Caprella phasma; 2, Cyamus Balaenarius." — Chambers' Encyclopedia, 1875