An English Ketch sailing ship.

English Ketch

An English Ketch sailing ship.