The fruit of Freycinetia imbricata, a flowering plant native to Southeast Asia.

Freycinetia imbricata

The fruit of Freycinetia imbricata, a flowering plant native to Southeast Asia.