The extinct moa and the modern kiwi.

Moa

The extinct moa and the modern kiwi.

The Apteryx australis, or tokoeka, a species of the kiwi bird.

Tokoeka

The Apteryx australis, or tokoeka, a species of the kiwi bird.