King's men on horses riding through town.

Knights on Horses

King's men on horses riding through town.