Of the saxifrage family (Saxifragaceae): left, false mitrewort (Tiarella cordifolia); right, naked mitrewort (Mitella nuda).

False Mitrewort and Naked Mitrewort

Of the saxifrage family (Saxifragaceae): left, false mitrewort (Tiarella cordifolia); right, naked mitrewort…