Russian fair at Novorod.

Novorod

Russian fair at Novorod.