Petrified corpse discovered at Pompeii.

Discovered Body at Pompeii

Petrified corpse discovered at Pompeii.