(1628-1688) English writer, most famous for The Pilgrim's Progress.

John Bunyan

(1628-1688) English writer, most famous for The Pilgrim's Progress.

Giant Despair sitting in Doubting Castle.

Giant Despair

Giant Despair sitting in Doubting Castle.

Mistrust.

Mistrust

Mistrust.

Obstinate

Obstinate

Obstinate

Pliable becomes afraid.

Pliable

Pliable becomes afraid.

Timorous.

Timorous

Timorous.