"Thomas Jefferson was president of the United States."—E. Benjamin Andrews, 1895

Thomas Jefferson

"Thomas Jefferson was president of the United States."—E. Benjamin Andrews, 1895