"Skeleton of the Mylodon robustus." —The Encyclopedia Britannica, 1903

Mylodon Robustus

"Skeleton of the Mylodon robustus." —The Encyclopedia Britannica, 1903