The city of Hohkonigsburg.

Hohkonigsburg near Schlettstadt

The city of Hohkonigsburg.