"Scylla" — Gayley, 1893

Scylla

"Scylla" — Gayley, 1893

"Ulysses and Scylla" — Gayley, 1893

Ulysses Scylla

"Ulysses and Scylla" — Gayley, 1893