"Thresher-Shark (Alopias vulpes)."-Whitney, 1902

Thresher Shark

"Thresher-Shark (Alopias vulpes)."-Whitney, 1902