Papilio troilus or Spicebush swallowtail butterfly.

P. Troilus Butterfly

Papilio troilus or Spicebush swallowtail butterfly.