The interior view of the brachiopod Waldheimia flavescens.

Waldheimia Brachiopod

The interior view of the brachiopod Waldheimia flavescens.