172 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

172 Degrees Fahrenheit