176 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

176 Degrees Fahrenheit