188 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

188 Degrees Fahrenheit