217 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

217 Degrees Fahrenheit