222 Degrees Fahrenheit

Fahrenheit Lab Thermometers

222 Degrees Fahrenheit