"Eyed Emperor (Apatura cellis, Boisduval)."-Whitney, 1902

Eyed Emperor Moth

"Eyed Emperor (Apatura cellis, Boisduval)."-Whitney, 1902